Utbildning och forskning

Den obligatoriska grundskolan är nio år med skolstart vid sju års ålder. Påföljande gymnasieutbildning är tre år. Ansvaret för grundskola och gymnasium likväl som vuxenutbildning och språkutbildning för invandrare ligger på kommunerna.

I Sydsverige finns tre universitet och sju större högskolor med tillsammans 85 000 studenter. Redan 1666 grundades södra Sveriges första universitet i Lund. Idag har Lunds universitet verksamhet även i Helsingborg. Växjö universitet, som är ett ungt universitet, och övriga högskolor i Sydsverige är i stark utveckling.

Flertalet av universiteten och högskolorna har ett utvecklat samarbete med företagsbyar och teknikparker för att gemensamt leda utvecklingen på områden som till exempel IT, medicin och bioteknik. Inom IT-området håller forskningen mycket hög klass. I tabellen nedan återfinns de sydsvenska universiteten och högskolorna med sina respektive företagsparker/forskningsparker och specialområden.

Universitet/högskola Företagspark/teknikby Ledande FoU-områden
Lunds universitet / Lunds Tekniska Högskola IDEON IT, bioteknik, högteknologi
Växjö universitet Vidéum, Internet City IT/Internet, logistik, teknik
Sveriges lantbruksuniversitet
Malmö högskola Medeon, MINC Bioteknik, medicinsk teknik
Högskolan i Kalmar Kalmar Science Park Telecom, IT, bioteknik, miljö
Högskolan i Kristianstad Krinova Science Park Företagstjänster, affärsutveckling
Högskolan i Halmstad Teknocenter Mekanik, elektronik, datakommunikation, materialteknik
Högskolan i Jönköping Science Park Jönköping IT
Blekinge Tekniska Högskola Soft Center (Ronneby) Programutveckling, telekommunikation
Telecom City (Karlskrona) Mobila kommunikationsnät (innehåll)

På senare tid har en allt tydligare internationalisering av sydsvenska universitet och högskolor märkts, inte minst gentemot Danmark efter Öresundsbrons tillkomst. Tydligast tar det sig uttryck i Öresundsuniversitet, som är ett nära samarbete mellan tolv universitet och högskolor i Öresundsregionen som tillsammans samlar 130 000 studenter och 10 000 forskare. Målet är att till år 2005 vara Europas främsta transnationella universitetssamarbete och redan idag tillhör man de fyra största producenterna av vetenskapliga artiklar i Europa.

De forskningsbyar och teknikparker som växt upp i anslutning till de sydsvenska lärosätena utgör ett strålande exempel på en rad lyckade samarbeten mellan universitet och näringsliv. På så sätt kan näringslivet vara del — och ta del — av forskningsframsteg på en rad olika områden och sedan omvandla dem till framgångsrika produktlösningar och tjänster. Sättet att arbeta med den så kallade “triple helix-modellen”, där universitet, näringsliv och aktörer från den offentliga sektorn samarbetar, har vunnit stort internationellt erkännande. 

Sydsverige har tillsammans med övriga europeiska regioner i “Highest++-projektet” med stöd från EU:s forsknings- och utvecklingsprogram vid två tillfällen tilldelats EU-kommissionens utmärkelse “The Award of Excellence for Innovative Regions”. Målgrupper i projektet är sydsvenska teknikparker och ett nätverk av professorer i Sydsverige. Syftet är att utveckla innovativa företag och att utbyta erfarenheter mellan de europeiska regionerna.