Sydsverige

Sydsverige består geografiskt sett av de sex sydligaste länen Skåne, Halland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Kalmar. Området täcker 77 kommuner. Sydsverige har många mellanstora städer med undantag av Malmö, som är den tredje största staden i Sverige med sina 250 000 invånare. Befolkningsmässigt utgör Sydsverige ca en fjärdedel av landets befolkning med sina 2,3 miljoner invånare.

Sydsverige har nästan 3 000 km östersjökust och ligger strategiskt som en centralpunkt i södra Östersjöregionen och i norra Europa. Öresundsbron förbinder Sydsverige med Danmark, vilket ger en starkare närhet till övriga Europa. Sydsveriges geografiska placering skapar väldiga framtidsmöjligheter i denna del av det nya Europa. Nära grannar är Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Polen, Tyskland och Danmark. Närheten till en rad grannländer med östersjökust har genom tiderna lett till handel och olika former av utbyten och hålls idag vid liv genom ett flertal färjeförbindelser. Länderna i södra Östersjön delar därför en gemensam historia, vilket inte minst märks nu när Europa är på väg att återförenas och många av våra nära grannar kommer att gå med i EU, vilket kommer att leda till en ökad fokusering på Östersjöregionen.

Tack vare sin storlek återfinns olika miljöer i Sydsverige. Längst i söder karaktäriseras regionen av ett till stora delar uppodlat öppet slättlandskap. Till skillnad från Sydsveriges västkust med sin relativt raka kustlinje och många sandstränder är ostkusten något mer karg men med en underbar skärgård. De centrala delarna av regionen täcks till stora delar av skog och en mer svårbruten mark.

Den totala ytan i Sydsverige uppgår till drygt 52 000 kvadratkilometer. Av dessa utgörs mer än hälften av skogsmark och ca en fjärdedel av jordbruksmark. Tack vare sitt milda klimat är södra Sverige den del av landet som har effektivast jordbruksmarker räknat till produktionsvolym per hektar på det vanligast förekommande grödorna. Även skogsmarkerna åtnjuter samma fördel och en rad träslag växer dubbelt så fort i södra som i norra Sverige. Kronobergs län är det län i landet med störst andel skogsmark, vilket även märks på industrin där ett flertal företag inom träförädlingsindustrin växt upp.

Sydsverige karaktäriseras, framför allt i ett internationellt perspektiv, av sin landsstruktur med ett flertal viktiga städer och en aktiv och stark landsbygd. Totalt sett är endast fem procent av marken i södra Sverige bebyggd vilket borgar för en god balans mellan stad och land samt en för stadsborna närbelägen natur. Med svenska mått mätt är Sydsverige med sina 44 invånare per kvadratkilometer tätbefolkat.

Befolkning

I början av 2003 bodde det ca 2,3 miljoner människor i Sydsverige, vilket motsvarar en fjärdedel av hela Sveriges befolkning.

Sydsveriges folkmängd fördelad per län 31 december 2002
Jönköpings län
327 971
Kronobergs län
176 978
Kalmar län
234 627
Blekinge län
149 875
Skåne län
1 145 090
Hallands län
278 551


Av Sydsveriges befolkning är ca 16 procent födda i utlandet eller är utländska medborgare. Skåne utgör det län i Sverige med störst andel invandrare efter Stockholm. Till följd av inflyttningen ökar befolkningen trots att det föds färre än det dör i hela södra Sverige. Inflyttningen till regionen ledde under 2002 till en befolkningsökning med en halv procent eller ca 11 000 personer.